Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност се отнася единствено до уеб сайт “www.kongres.bg” (наричан по-долу за краткост уеб сайта) и/или нейтив мобилно приложение “kongres.bg” (наричано по-долу за краткост нейтив мобилното приложение).
“АКТИБО” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203635971, със седалище и адрес на управление град София, община Столична, област София, Република България, жк „Борово“, ул. „Родопски извор“ № 28, ет. 3, п.к. 1680, представлявано от управителя БОЯН НИКОЛАЕВ СЛАВОВ (наричано по-долу “Дружество”, “ние”, “нас” или „наш“), което управлява този уеб сайт и/или нейтив мобилното приложение, а настоящата Декларация за поверителност регламентира начина, по който защитаваме потребителската информацията, получена чрез този уеб сайт и/или нейтив мобилното приложение. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и като администратор на лични данни, при обработването на лични данни Дружеството спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.

Принципите за защита на личните данни са:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;
Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;
Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;
Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;
Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

Чрез използването на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение Вие давате съгласието си да използваме информацията Ви, по начина описан в Декларацията за поверителност.

С настоящото съветваме посетителите на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение да се запознаят с условията за поверителност на всеки отделен уебсайт преди да разкриват каквато и да е лична информация.
Тази декларация за поверителност би могла да бъде изменяна или допълвана по всяко време със специфични условия, които се отнасят до определени части на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.
Ако имате някакви въпроси относно настоящата декларация за поверителност, молим да ги отправяте до нас, като използвате линка Свържете се с нас или на следната електронна поща: contact@kongres.bg

Дефиниции:
„Личните данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„Обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
„Администратор на лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
„Обработване на лични данни“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Регистър с лични данни“ – всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

Събиране на информация
Като посетител на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, за да ги използвате Вие не сте длъжни да предоставяте определена лична информация. Уеб сайтът и /или нейтив мобилното приложение обработват единствено информация, която е конкретно и доброволно предоставена от посетителите. Такава информация може да се отнася за, но не само до Вашето име, настоящата Ви длъжност, адрес, имейл адрес, домашен и/или мобилен телефонен номер и всякакви други данни посочени в Общите условия за ползване на услуги, предоставяни и достъпни чрез уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.
Възможно е ние да съхраняваме и поддържаме предоставено от Вас съдържание, включително, но не само публикации в уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, в блогове, във форуми, в други уебсайтове и приложения, в социални мрежи и други услуги, които ние евентуално предоставяме или бихме могли да предоставяме.
Ние използваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с настоящата декларация за поверителност и всички приложими закони.
Ние не изискваме от посетителите на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение предоставянето на чувствителна информация, като например информация, относно раса, етнически произход, религия, криминално минало, телесно или душевно здраве, сексуална ориентация и т.н.), а ако такава информация ни е необходима, ние ще посочим причини поради които я събираме, както и ще изискаме изричното Ви съгласие за събирането и използването на такава информация.
Възможно е да предоставите лична информация в уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, например с цел получаване на достъп до определено съдържание, да се включите в организирано от нас събитие, да участвате в проучване, или да заявите желание за получаване на комуникации по конкретни теми, които Ви интересуват. В такива случаи информацията, която подавате, ще бъде използвана за управление на Вашите заявки и за подобряване на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение и свързаните с тях услуги, които ви се предлагат. Ние имаме право да използваме личната Ви информация за маркетингови цели или за изпращане на промоционални материали или съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяните от нас или свързани с нас трети лица, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Възможно е да се свържем с Вас и за обратна връзка по отношение на услугите ни, или във връзка с маркетингови или други проучвания.
Вашата лична информация може да бъде използвана и за защита правата и законните ни интереси, както и тези на нашите потребители, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.
Вие можете по всяко време да поискате от нас да спрем да Ви изпращаме съобщения по електронна поща или друга комуникация, в отговор на предоставена от Вас лична информация на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.

Използване на предоставената информация
Ние можем да използваме предоставената от Вас личната информация, за да Ви предложим специално насочено съдържание, което може да включва маркетингова и/или рекламна информация. Ще поискаме Вашето съгласие за следните активности:
(1) Да получавате периодичен бюлетин с полезна информация на посочения от Вас имейл, който съдържа статии, новини, информация за дискусии, онлайн обучителни курсове и други теми, според заявените от Вас интереси; той би могъл да съдържа маркетинг и/или рекламно съдържание.
(2) Бихте могли да се отпишете от бюлетина по всяко време през настройките на профила Ви.
(3) Да получавате покани за събития, дискусионни групи, обучителни курсове, въпросници и други дейности, внимателно избрани за Вас въз основа на интересите Ви на посочения от Вас имейл, като тези покани биха могли да съдържат маркетинг и/или рекламно съдържание.
(4) Можете да се отпишете от поканите по имейл по всяко време през настройките на профила Ви.

Разкриване на информация на трети страни
Ние може да споделим Ваша лична информация с организатори на събития, дискусии, обучения.
Ние може да предоставяме личната Ви информация на други дружества, които са свързани с нас с цел да Ви предоставим интересуваща Ви информация, или, за да направим маркетингово или друго проучване.
Личната информация може да бъде предоставяна на правоохранителни, регулаторни или други държавни органи, или трети страни, когато това е необходимо за спазване на правни или регулаторни задължения или изисквания.
Предоставяйки информация посредством уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, Вие давате съгласието си за предоставяне на информация, съгласно описаното по-горе.

Достъп до информация
Посетителите, които биха желали да получат достъп до своята информация, за да променят своите данни или, за да прекратят абонамент за получавани комуникации, трябва да се свържат с уеб администратора на услуги чрез линка за връзка с нас или на следната електронна поща: contact@kongres.bg . Във всички случаи ние ще третираме исканията за достъп до информацията или за промяна на информацията в съответствие с приложимите законови изисквания.

Сигурност на информацията
Ние сме установили разумни търговски стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Полагаме големи усилия да защитим потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим, като се стремим да използваме само най-високите стандарти за криптиране в индустрията; мерки за физическа защита, за да предпазваме срещу неоторизиран достъп до системите ни; ограничаваме достъпа до лична информация, до кръг лица, като – служители, изпълнители и други лица, които имат нужда да знаят тази информация, за да я обработят; регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки.
В случай на установен риск или неоторизиран достъп до данни или сигнал от потребител за риск в сигурността/неоторизиран достъп, ще предприемем всички възможни мерки да ограничим риска и да проведем разследване, да отстраним слабости/пробив в сигурността и да уведомим държавните институции за защита на личните данни в съответствие със закона.

Информация за използвани на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение “бисквитки”, интернет маяци и логове
Този уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение биха могли да съхраняват стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уеб сайт адреси. За да сме сигурни, че уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение са добре поддържани, с оглед предоставянето на персонализирани и адекватни услуги и за да гарантираме по-добра навигация в рамките на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, ние, или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) или интернет маяци (електронни изображения, които позволяват на интернет страницата да брои посетителите на определена страница, и за достъп до определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.
„Бисквитките“ съдържат малки количества информация и се съхраняват от сървърите за този уебсайт на вашия компютър или друго, ползвано от Вас устройство. Вашият уеб браузър след това изпраща тези „бисквитки“ обратно към този уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на уебсайта да съхрани информация за посещението Ви и Вашите потребителски предпочитания. За по-подробна информация относно „бисквитките“ и тяхната функционалност, http://www.aboutcookies.org/.
Всеки път, когато използвате уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение с помощта на „бисквитките“ или други технологии може да бъде събрана информация за Вас. С използването на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ и също така с използването на „бисквитки“ от другите национални, регионални и други уеб страници в рамките на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, които бихте посетили, така както е описано в техните Оповестявания за „бисквитки“.

Типове „бисквитки“ използвани от уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение
Някои от „бисквитките“, които използваме са необходими, за да ви дадат възможност да разглеждате уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение и да използвате техните функции, като например, достъп до защитени зони (ако има такива), които могат да съдържат информация достъпна само за регистрирани потребители.
Функционалните „бисквитки“ са другия тип, който използваме за съхранение на вашите предпочитания и с цел подобряване функционалността на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение. Например: запаметяване на предпочитан език или регион, или анкета, която вече сте попълнили. Тази информация обикновено е анонимна и не се използва за никакви други цели.
Ние или наши доставчици на услуги също така използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем колко ефективно е съдържанието на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, какво интересува нашите потребители, както и за цялостното подобряване работата на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение. В допълнение, ние използваме Уеб-отметки (web beacons) или проследяващи пиксели за разчитане броя на посетителите и „бисквитки“ за изпълнение, за проследяване броя на индивидуалните потребители в този уебсайт и колко често го посещават. Тази информация се използва само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Все пак, ако сте регистриран потребител в този уебсайт е възможно да обединим тази информация с информацията от нашите уеб аналитични инструменти и „бисквитки“, за да анализираме по-подробно как използвате този уебсайт.
Тези уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение биха могли да използва „бисквитки“ за таргетиране и реклама за изпращане на целева реклама до посетителите им.
Тези уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение биха могли да използват „Сесийни“ бисквитки (Session Cookies). Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от уебсайта. Сесийните бисквитки са временни и тяхното действие приключва, когато затворите браузъра или излезете от уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.
Тези уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение биха могли да използват Постоянни бисквитки (Persistent Cookies). Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на уебсайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат „запомнени“, когато посетите отново уебсайта.
Тези уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение биха могли да използват бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Това са бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на уебсайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този уебсайт би могъл да използва Google Analytics и/или други подобни услуги за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
Ако се нуждаете от повече подробности за „бисквитките“, които ползваме, моля, свържете се с нас.

Извършване на контрол на „бисквитките“
Като посетител на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение Вие се съгласявате с използването от наша страна на „бисквитки“ на вашия компютър или устройство, според описаното по-горе. Въпреки това, можете да контролирате и управлявате „бисквитките“ по различни начини. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на „бисквитките“ може да ограничи достъпа ви до определени функционалности или части от уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. За повече информация посетете AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички или избрани бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден уебсайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Контрол на интернет браузъри
Повечето браузъри ви дават възможност да видите типовете „бисквитки“, които имате и да ги изтривате на индивидуален принцип, както и да блокирате „бисквитки“ от конкретен или от всички уебсайтове. Имайте предвид, че ако изтриете всички „бисквитки“, предпочитанията, които сте съхранили ще бъдат изтрити, включително и желанието ви да деактивирате „бисквитките“, тъй като това само по себе си изисква настройка на бисквитка за отказване. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате „бисквитки“, посетете следните уебсайтове http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/.

Управление на аналитични „бисквитки“
Можете да се откажете от анонимно сърфиране в рамките на уебсайтовете, записани от аналитичните бисквити. Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните „бисквитки“, като посетите техните уебсайтове:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Управление на флаш „бисквитки“ (локални споделени обекти)
Локалните споделени обекти или флаш „бисквитки“ действат подобно на повечето браузър „бисквитки“ с изключение на това, че могат да съхраняват допълнителни видове информация. Тези „бисквитки“ не могат да се контролират с механизмите, описани по-горе. Определени части от този уебсайт използват този вид „бисквитки“ за съхранение на предпочитани настройки за медия плейър и без тях дадени видео файлове може и да не стартират. Тези „бисквитки“ могат да се контролират ръчно. За целта посетете уебсайта на Adobe.

Социални бутони
Ние използваме социални бутони, за да дадем възможност на нашите потребители да споделят или да отбелязват уебстраници. Това са бутони на трети страни – социални медийни уебсайтове и тези уебсайтове могат да записват информация за вашите сесии в интернет, включително и в този уебсайт. Моля, запознайте се със съответните условия за ползване и политики за защита на личните данни на тези уебсайтове, за да разберете с точност как те използват вашата информация и как бихте могли да се откажете или да изтриете тази информация.

Външни уеб услуги
В някои случаи използваме външни уеб услуги на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение за показване на съдържанието на уеб страниците им, например, за да можете да разглеждате картинки, видео клипове и да участвате в анкети. Както в случая със социалните бутони ние не можем да ограничим тези уебсайтове или външни домейни, да събират информация за ползваното от вас от това публикувано съдържание.

Кореспонденция по електронна поща
Възможна е да използваме проследяващи технологии, за да определим дали сте прочели, кликнали върху или препратили дадени съобщения, които ние изпращаме до вас, с оглед на това да направим по-полезни и интересни нашите комуникации. В случай, че не желаете да получаваме потвърждение за отворено, кликнато или препратено от вас съдържание ще трябва да отпишете регистрацията си, тъй като за нас ще бъде невъзможно да изпращаме тези имейли без да е активиран инструмента за проследяване на информацията. Регистрираните потребители могат да обновяват своите предпочитания по всяко време, като се свържат с нас, или пък можете да отпишете регистрацията си, следвайки инструкциите в индивидуалния имейл, който получавате от нас.
Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При нанасяне на промените ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила след датата на последната редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате съдържанието на това Оповестяване, за да бъдете информирани за това, как използваме „бисквитките“.

Спазване на разпоредбите и сътрудничество с регулаторните органи
Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Също така се придържаме към няколко рамки за саморегулиране. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Работим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните, за разрешаването на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си.

Вашите права
Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.
Може да поискате корекция на Вашите лични данни.
Може да поискате копие на всички лични данни, съхранявани на този уеб сайт и/или нейтив мобилното приложение.
Може да ограничите по всякакъв начин или напълно да оттеглите своето съгласие.
Може да поискате изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за Вас (правото да бъдете забравени).
Може да решите да не бъдете част от автоматизирано профилиране и/или автоматизирани решения относно Вас, когато решенията са основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
Може да поискате да получите достъп до използваната информация за Вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение, относно Вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
Може да поискате да не бъдете таргетирани с маркетингова комуникация.
Може да поискате да узнаете мястото, където се съхраняват Вашите лични данни.
Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат изпращани или споделяни с трети страни извън Европейския съюз, когато няма предвидени подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.
Може да поискате Вашата лична информация да бъде трансферирана на трета страна в стандартно използван формат.
Може да поискате информация и съдействие от нас във връзка с използването на Вашите лични данни и Вашите права.
Може да подадете жалба относно Вашите права към държавните институции за защита на личните данни.

Въпроси
Ако имате някакви въпроси или съмнения относно опазването на поверителността на Вашите данни при ползването на този уебсайт, моля да ги отправите към уеб администратора, използвайки линка за връзка с нас или по следната електронна поща.

Контакти:
1. Търговска фирма: „АКТИБО“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление, представлявано от управителя БОЯН НИКОЛАЕВ СЛАВОВ
2. Единен идентификационен код: 203635971;
3. Седалище и адрес на управление: град София, община Столична, област София, Република България, жк „Борово“, ул. „Родопски извор“ № 28, ет. 3, п.к. 1680;
4. Телефона за контакти: +359 882 882938;
5. Електронна поща: contact@kongres.bg;
6. Уебсайт: www.kongres.bg;