Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

С кликване върху бутон „СЪГЛАСЕН СЪМ“ заявявам, че предоставям следните лични данни на Администратора “АКТИБО” ЕООД, ЕИК 203635971, със седалище и адрес на управление град София, община Столична, област София, Република България, жк „Борово“, ул. „Родопски извор“ № 28, ет. 3, п.к. 1680, представлявано от управителя БОЯН НИКОЛАЕВ СЛАВОВ и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Цел на обработване: периодичен бюлетин; покани за събития, дискусионни групи, обучителни курсове, въпросници и други дейности.

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от 60 месеца, като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от: “АКТИБО” ЕООД – администратор на лични данни със следните контакти:
1. Търговска фирма: „АКТИБО“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление, представлявано от управителя БОЯН НИКОЛАЕВ СЛАВОВ
2. Единен идентификационен код: 203635971;
3. Седалище и адрес на управление: град София, община Столична, област София, Република България, жк „Борово“, ул. „Родопски извор“ № 28, ет. 3, п.к. 1680;
4. Телефона за контакти: +359 882 882938;
5. Електронна поща: contact@kongres.bg;
6. Уебсайт: www.kongres.bg;

Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:
А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:
-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;
– когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
– когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);
Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;
Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;
И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: по електронен път на следните контактиcontact@kongres.bg.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.